การทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

Main Article Content

ปเสฏฐา สารลักษณ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สารลักษณ์ ป., “การทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1–17, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย