การหาพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลดาวเทียม NOAA AVHRR กรณีศึกษา : ผลการใช้ Thermal Bands ช่วยในการหาพื้นที่ป่าไม้

Main Article Content

สุรัตน์ เลิศล้ำ
ชุนจิ มูไร

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เลิศล้ำ ส. และ มูไร ช., “การหาพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลดาวเทียม NOAA AVHRR กรณีศึกษา : ผลการใช้ Thermal Bands ช่วยในการหาพื้นที่ป่าไม้”, Crma. J., ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 154–167, พ.ค. 1994.
บท
บทความวิจัย