การลงทุนโดยรัฐ : ศึกษากรณีการเสนอโครงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทำหิน ที่เขาชะโงก พ.ศ. ๒๔๘๔ ของกระทรวงกลาโหม

Main Article Content

ศรศักร ชูสวัสดิ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ชูสวัสดิ์ ศ., “การลงทุนโดยรัฐ : ศึกษากรณีการเสนอโครงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทำหิน ที่เขาชะโงก พ.ศ. ๒๔๘๔ ของกระทรวงกลาโหม”, Crma. J., ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 14–34, พ.ค. 1994.
บท
บทความวิจัย