Announcements

𝐊𝐊𝐔 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐀𝐋 ...𝙉𝙤𝙬 𝙤𝙣 𝙏𝙃𝘼𝙄𝙅𝙊❗️🧪🔬🔭

2023-09-08

  %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20SCIJOURNAL_1920x1280px.jpg

ขอขอบคุณสำนักหอสมุดต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์การดำเนินการในครั้งนี้ ดังนี้
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Call for Paper

2022-09-27

เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 

Call%20For%20PP%20v3.png