รามานสเปกโทรสโกปีและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง

  • nathakamolwan srijunpetch -

คำสำคัญ:

รามานสเปกโทรสโกปี, การประยุกต์ใช้รามานสเปกโทรสโกปี, ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มรามาน สเปกโทรสโกปี

บทคัดย่อ

รามานสเปกโทรสโกปีเป็นเทคนิคที่มีความสำคัญในการใช้วิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลโดยอาศัยหลักการกระเจิงแสงที่ฉายลงไปยังชิ้นงานตัวอย่าง ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคนี้อย่างกว้างขวาง เช่น การใช้ในเชิงเคมี การใช้ในการวิเคราะห์พอลิเมอร์ การใช้ในเคมีสิ่งแวดล้อม ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ใช้ในวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไม้ ใช้ในการวิเคราะห์เชิงการแพทย์และใช้ในงานวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์อีกหลากหลายสาขา และสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ รามานสเปกตรัมแสดงพีกของหมู่ฟังก์ชันที่เกิดจากการกระเจิงแสง การศึกษาโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปีจะศึกษาการเลื่อนของความถี่ที่เกิดการกระเจิงแสง ความเข้มของพีก รูปร่างของพีก

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arthisree, D., Madhuri, W., Saravanan, N.B., Dinesh, B. & Saikrithika, S. (2021). A ternary polymer nanocomposite film composed of green-synthesized graphene quantum dots, polyaniline, polyvinyl butyral and poly(3,4-ethylene dioxythiophene) polystyrene sulfonate for supercapacitor application. Journal of Energy Storage, 35(102333), 1-12.

Braz, A., Lopez-Lopez, M., Garcia-Ruiz. & Garcia-Ruiz, C. (2013) Raman spectroscopy for forensic analysis of inks in questioned documents. Forensic science international, 232, 206-212.

Du, X., Wang, S., Wang, P., Gu, Q., Xin, J., Zhang, Z., Wang, J. & Yao, C. (2020) Characterization of paraffin-waxed apples by raman spectroscopy. Analytical Letters, 53(2), 217-227.

Farnsworth, A., Chirima, G. & Yu, F. (2021) Raman spectroscopy: A key technique in investigating carbon-based materials. Spectroscopy, 36(8), 9-14.

Gupta, N., Rodriguez, J.D. & Yilmaz, H. (2021) Through – container quantitative analysis of hand sanitizers using spatially offset raman spectroscopy. Communications Chemistry, 4(126), 1-9.

Lam, S.E., Mat Nawi, S.N., Abdul Sani, S.F., Khandaker, M.U. & Bradley, D.A. (2021) Raman and photoluminescence spectroscopy analysis of gamma irradiated human hair. Scientific Reports, 11(7939), 1-10.

Larkin, P. (2011). Infrared and Raman Spectroscopy. Waltham, Massachusetts, USA: Elsevier.

Le, K.C. (2017). raman spectrum of pure water. Retrieved March 22, 2022 from https://www.researchgate.net/ figure/Raman-spectrum-of-pure-water_fig14_331895879

Ma, P., Wang, L., Xu, L., Li, J., Zhang, X. & Chen, H. (2019) Rapid quantitative determination of chlorpyrifos pesticide residues in tomatoes by surface-enhanced raman spectroscopy. European Food research and technology, 246, 239-251.

Nist chemistry webbook. (2022). Retrieved March 22, 2022 from https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7732185&Type=IR-SPEC&Index=1

Prasithphol, W. (2004). Structure of aramid fibres and their behavior in composites. Ph.D. thesis, UMIST, UK.

Penido, C .A. F. d. O., Pacheco, M. T. T. & Silveira Jr, L.S. (2016). Raman spectroscopy in forensic analysis: identification of cocaine and other illegal drugs of abuse. Journal of raman spectroscopy, (47), 28-38.

Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D. & Bissonnette, C. (2017). General chemistry: principles and modern application: The periodic table and some atomic properties. USA: Pearson Canada Inc.

Qiao, W., Tao, Jin., Peng, L., Xing, M., Yang, H., Chen, J. & Su, M. (2021) Determining nitrophenol isomers using raman spectroscopy. Spectroscopy, 36(10), 31-36.

Raman, C.V. (1928). A new type of secondary radiation. Nature, 121(3048), 501-502.

Robinson, J.W., Frame, E.M.S., & Frame II, G.M. (2014). Undergraduate instrumental analysis: Infrared, Near-Infrared, and Raman spectroscopy. New York, USA: CRC Press.

Tanaka, M. & Young, R.J. (2006). Review polarised raman spectroscopy for the study of molecular orientation distributions in polymers. Journal of material science, (41), 963-991.

Umerah, C.O., Kodali, D., Head, S., Jeelani, S. & Rangari, V.K. (2020). Synthesis of carbon from waste coconutshell and their application as filler in bioplast polymer filaments for 3D printing. Composite Part B, 202, 108428.

Vandenabeele, P. (2013). Practical raman spectroscopy- an introduction: Enhancement of the raman signal. Chichester, UK: John wiley & sons.

Wenzel. T. & Charles, A.D. (2021). Raman spectroscopy. Retrieved March 22, 2022 from https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Molecular_and_Atomic_Spectroscopy_(Wenzel)/5%3A_Raman_Spectroscopy

Young, R.J., Lovell, P.A. (2011). Introduction to polymers: Chemical composition and molecular microstructure. London, England: CRC press.

Zeng, J., Ping, W., Sanaeifar, A., Xu, X., Luo, W., Sha, J., Huang, Z., Haung, Y., Liu, X., Zhan, B., Zhang, H. & Li, X. (2021). Quantitative visualization of photosynthetic pigments in tea leaves based on Raman spectroscopy and calibration model transfer. Plant Methods, 17(4), 1-13.

Zhang, H., He, P., Li, X. & Kang, H. (2018). Antioxidant effect of essential oils on RTC pork chops and its evaluation by raman spectroscopy. Journal of Food Processing and Preservation, 42(5), 1-7.

Zhang, H., Li, J., Zhou, L. & Liu, S. (2021). A novel polyaniline nanofiber combined with toluidine blue as sensitive detection platform for Lignin by raman spectroscopy. Journal of Nanomaterials, 2021, 1-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ