การตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากช่วงแรกของการก่อสร้างในสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา: กรณีศึกษาเสียงจากเครื่องตอกเสาเข็ม

ผู้แต่ง

  • Kanittha Pamonpol Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

คำสำคัญ:

Building construction, health risk, smart phone, sound level application

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของเครื่องตอกเสาเข็มเพื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการตรวจวัดระดับเสียง โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการตรวจวัดระดับเสียง ที่ระยะห่างแหล่งกำเนิดเสียง 50, 80, 120, 160, และ 240 เมตร และเปรียบเทียบค่าการตรวจวัดระหว่างการใช้โทรศัพท์มือถือกับเครื่องวัดระดับเสียงมาตรฐาน (SLM) ผลการตรวจวัดพบระดับเสียงสูงสุดที่ตำแหน่ง 80 เมตร ทางทิศตะวันตก โดยระบบ iOS ตรวจวัดได้ 77.70±0.39 dB (A) และระบบ Android ตรวจวัดได้ 67.29 ± 0.53 dB (A)  เมื่อเปรียบเทียบกับ SLM พบว่า iOS มีค่าสูงกว่า 20.69 ± 2.55 dB (A) และ Android มีค่าต่ำกว่า -9.15 ± 5.15 dB (A) ผู้คนที่อยู่ห่างออกไป 80 เมตร ทางทิศตะวันตกของเขตก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อการได้รับเสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความดังของเสียง คือ ระยะทางและการสะท้อนของเสียง โดยระดับเสียงลดลงตามระยะทาง 80 เมตร 160 เมตร และ 240 เมตร ตามลำดับ การสะท้อนของเสียงจากอาคารทำให้ตำแหน่งที่ห่างออกไป 80 เมตร ทางทิศตะวันตกที่ระยะไกลกว่าได้รับเสียงดังกว่าที่ตำแหน่ง A ซึ่งห่างออกไป 50 เมตร ทางทิศตะวันออก จากผลการเปรียบเทียบกับ SLM มีค่ามากกว่าค่าที่ยอมรับได้จึงควรใช้สำหรับการตรวจวัดเบื้องต้นเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Health. (NA). Noise Measurement Technique. Retrieved 3 February 2021, from https://bit.ly/2IDXtr6.

Environmental Protection Authority Victoria. (2020). Construction Noise. Retrieved 3 February 2021, from https://www.epa.vic.gov.au/for-community/environmental-information/noise/construction-noise.

Geetha M. and Ambika D. (2016). Study on Impact of Noise Pollution at Construction Job Site. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology, 5(1), 46-49.

Golmohammadi, R., Mohammadi, H., Bayat, H., Mohraz M.H., and Soltanian, A.R. (2013). Noise Annoyance due to Construction Worksites. Journal of Research in Health Sciences 13(2), 201-207.

Hinsui J. and Pamonpol K. (2017). Measuring of Noise Pollution at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage by using Mobile Phone. The 5th Academic Science and Technology Conference (pp. 238-242), Bangkok, Miracle Grand Convention Hotel.

Kantova R. (2017). Construction Machines as a Source of Construction Noise. Procedia Engineering 190, 92-99.

Kardous CA, Shaw PB. (2014). Evaluation of smartphone sound measurement applications. The Journal of the Acoustical Society of America, 135(4), 186–192.

Kardous CA, Shaw PB. (2016). Evaluation of smartphone sound measurement applications (apps) using external microphones—a follow-up study. The Journal of the Acoustical Society of America, 140(4), 327–333.

Murphy E, King EA. (2016). Testing the accuracy of smartphones and sound level meter applications for measuring environmental noise. Applied Acoustics, 106, 16–22.

Pollution Control Department. (2018). Manual of Sound Level Measurement (revised). PCD 03-126. Retrieved 3 February 2021, from https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2020/06/pcdnew-2020-06-05_06-47-44_590694.pdf [in Thai].

Puang-ngern N. and Pamonpol K. (2019). Comparison of Sound Level Measurement by Sound Meter, Decibel x Programs and Sound Level Meter. The 7th Academic Science and Technology Conference (pp. 520-526). Pathum Thani, Rangsit University.

VRU. (2016). Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Building Plan. Retrieved 1 February 2021, from: http://www.vru.ac.th/file_links/MapVRU-2016.pdf.

VRU. (2019). Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage statistic information report in 2019. Retrieved 1 February 2021, from: http://www.vru.ac.th.

Xiao J., Li X., and Zhang, Z. (2016). DALY-Based Health Risk Assessment of Construction Noise in Beijing, China. International Journal of Environmental Research and Public Health 13, 1045, 1-18.

Zou C., Zhu R., Tao Z., Ouyang D., and Chen Y. (2020). Evaluation of Building Construction-Induced Noise and Vibration Impact on Residents. Sustainability 12(4), 1579. doi: 10.3390/su12041579.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย