การปั่นเส้นใยแก้ว เส้นใยอะรามิดและเส้นใยนาโน สมบัติ และการนำไปใช้ประโยชน์

ผู้แต่ง

  • ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

เส้นใยแก้ว, เส้นใยอะรามิด, เส้นใยนาโน, การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต

บทคัดย่อ

เส้นใยสมรรถนะสูงแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ  เส้นใยที่มีมอดูลัสและความแข็งแรงสูง เส้นใยทนความร้อน เส้นใยทนทานต่อสารเคมี เส้นใยที่มีความแข็งแรงสูงและมีมอดูลัสสูงที่นำมาใช้วัสดุคอมโพสิต แบ่งเป็นเส้นใย พอลิเมอร์ เส้นใยคาร์บอน เส้นใยอนินทรีย์ต่างๆ ในบทความนี้จะกล่าวถึงเส้นใยที่สามารถนำมาเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิตสามชนิด คือ เส้นใยแก้ว เส้นใยอะรามิด และเส้นใยนาโน และการปั่นขึ้นรูปเส้นใยแก้ว เส้นใยอะรามิด การปั่นขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต รวมถึงการนำเส้นใยไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น มีการใช้เส้นใยนาโนในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ การขนส่งยา ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ตัวตรวจวัดเชิงแสง และตัวกรองอากาศ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cevahir, A. (2017). Glass fibers. In Fiber Technology for Fiber-Reinforced Composites (pp. 99-121): Elsevier.
Ertekin, M. (2017). Aramid fibers. In Fiber Technology for Fiber-Reinforced Composites (pp. 153-167): Elsevier.
Gowayed, Y. (2014). High performance fibers and fabrics for civil engineering applications. In High Performance Textiles and their Applications (pp. 351-365): Elsevier.
Horzum, N., Arik, N., & Truong, Y. B. (2017). Nanofibers for fiber-reinforced composites. In Fiber Technology for Fiber-Reinforced Composites (pp. 251-275): Elsevier.
Supaphol, P., Mit‐uppatham, C., Nithitanakul, M. J. M. M., & Engineering. (2005). Ultrafine Electrospun Polyamide‐6 Fibers: Effects of Solvent System and Emitting Electrode Polarity on Morphology and Average Fiber Diameter. 290(9), 933-942.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31