ใครจิกหัวกู ผู้เขียน พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ

Main Article Content

กาญจนา บุญภักดิ์

Abstract

      แนวคิดที่ท่านจะได้สัมผัสต่อไปนี้ ได้มาจากการผสมผสานของสามศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศาสนศาสตร์ ซึ่งต้องขอความกรุณาท่านผู้อ่านทุกท่านเปิดใจไว้ส่วนหนึ่งด้วยว่า อาจมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงหรือไม่เคยปรากฏอยู่ในคำสอนของศาสนาที่ท่านนับถือ อาจมีความเห็นบางอย่างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ความรู้ความสามารถของมนุษย์ในยุคนี้จะสามารถทำได้ ท่านจะสัมผัสหนังสือเล่มนี้อย่างมีอรรถรสได้เต็มที่ถ้าท่านให้ความร่วมมือ 3 ประการ คือ 1เ ปิดใจ หงายแก้วน้ำแห่งการรับรู้ของท่านไว้ก่อน เมื่อรับแล้วรู้สึกว่า แนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไม่ตรงจริต และท่านรับไม่ได้ ค่อยเทมันทิ้งไป  2.ถ้าท่านรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว กรุณาตัดความลำเอียง หรืออคติออกไปก่อน มิฉะนั้นอาจเกิดการคลาดเคลื่อนในการรับข้อมูล   3.ขณะอ่าน ถ้ารู้สึกว่าเกิดอาการเศร้า หดหู่ หรือไม่อยากมีชีวิตต่อไปขอความกรุณาอ่านต่อให้จบ อย่าหยุดอ่านกลางคันแล้วด่วนสรุปว่า ในเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ วิธีการดับทุกข์ก็น่าจะเป็นการดับชีวิต เพราะถึงแม้การวิเคราะห์ชีวิตในเบื้องต้นของหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่า แก่นแท้ของชีวิตก็คือทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะไว้ในข้อแรกของอริยสัจสี่ กระผมรับประกันว่าท่านจะเกิดความแจ่มใสลิงโลด และมั่นใจตัวเองว่าปัญหาชีวิตทุกข้อ มีทางออกที่งดงามที่สุดได้แน่นอน การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหา ขอให้แค่ทนอ่านให้จบเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญภักดิ์ก. (2019). ใครจิกหัวกู ผู้เขียน พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ. Journal of Industrial Education, 18(1), 7-11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/193567
Section
Book Review

References

บุญเลิศ จุลเกียรติ. พ.ศ.2558 ใครจิกหัวกู. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี