เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

Main Article Content

พนิดา จันทรกรานต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทรกรานต์พ. (2014). เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด. Journal of Industrial Education, 13(3), 8-10. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/125068
Section
Book Review

References

[1] คิม รันโด. 2556. Youth, it’s painful เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด แปลโดย วิทิยา จันทร์พันธ์. กรุงเทพฯ : springbooks อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง