เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง

Main Article Content

ณัฐพงษ์ บริรักษ์สันติกุล
อภิชาญ มูลละคร
ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
กอบศักดิ์ ศรีประภา
จรัญ ศรีธาราธิคุณ

Abstract

บทความนี้ได้เสนอการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรบนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดเอ็นโดยพัฒนาต่อยอดจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรบนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดเอ็น ที่มีฟิล์มไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนออกไซด์ชนิดพี (p-µc-SiO:H) เป็นด้านรับแสง โดยทำการเคลือบชั้นอะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิดเอ็น (n-a-Si:H) เป็นชั้นด้านหลัง (Back Surface Field Layer) ซึ่งจะทำหน้าที่ผลักประจุบวก (โฮล) บริเวณด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ให้กลับไปยังด้านหน้าบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นฟิล์มบาง p-µc-SiO:H กับแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ชนิดเอ็น n-c-Si ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์มีกระแสลัดวงจร (Short-circuit current; Jsc) สูงขึ้น โดยฟิล์มบาง n-a-Si:H จะถูกเคลือบโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของก๊าซ H2/SiH4 และ PH3/SiH4 เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรฯ จากนั้นทำการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรโดยมีโครงสร้างเซลล์ฯ ประกอบด้วย front grid/ ITO/ p-µc-SiO:H/ n-c-Si/ n-a-Si:H/back contact (Ag/Al) จากการพัฒนาโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรฯ ที่มีชั้น n-a-Si:H เป็นชั้นด้านหลัง Jsc ของเซลล์เพิ่มจาก 31.9 เป็น 34.7 mA/cm2 ส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม 14.6 % เป็น 16.4 %

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บริรักษ์สันติกุล ณ., มูลละคร อ., กระจ่างสังข์ ท., ศรีประภา ก., & ศรีธาราธิคุณ จ. (2014). เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, 1(1), 28–33. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967
Section
Research Article

References

[1] Wilfried G.J.H.M. van Sark, Lars Korte and Francesco Roca(Eds)., “Physics and Technology of Amorphous-Crystalline Heterostructure Silicon”, Engineering Materials, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012

[2] C. Leendertz and R. Stang., “Modiling an a-Si:H/c-Si solar cell with AFORS-HET in physics and technology of amorphous-crystralline heterostructure silicon solar cells”, Eds., Springer, 2012

[3] Silvia Matrin Denicolas., “a-Si:H/c-Si heterojunction solar cell : back side assessment and improvement”.,
PhD Thesis, Laboratorire de Gene Electrique. Universite Paris-Sud, Paris (France), 2012