การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

1. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์

       บทความวิชาการ มีความยาวไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมสถานที่ทำงาน บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่อง และเอกสารอ้างอิง โดยเนื้อเรื่องเป็นบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์เหรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ

       บทความวิจัย มีความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมสถานที่ทำงาน บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) เนื้่อเรื่องประกอบด้วย
       • บทนำ (Introduction) บอกความเป็นมา หรือ ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
       • วิจารณ์วรรณกรรม หรือ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
       • วิธีการใหม่ที่นำเสนอ/ขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย (Methodology)
       • ผลการดำเนินการวิจัย (Results)
       • สรุป (Conclusion)

2. คำแนะนำในการเขียนและพิมพ์

2.1 คำแนะนำทั่วไป
       บทความที่เสนอต้องพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเีดียว พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบด้านบนและด้านล่าง 3 ซม. ด้านซ้าย 2.0 ซม. ด้านขวา 1.4 ซม. การลำดับหัวข้อของเนื้อเรืองให้ใช้เลขกำกับ บทนำหรือคำนำเป็นหัวข้อหมายเลย 1 และหากมีข้อย่อยให้ใช้เลขทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นตัน

2.2 แบบและขนาดตัวอักษร
       • บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ "BrowalliaUPC" ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ บทคัดย่อ และเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ปกติ ชื่อหัวข้อ และหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา
       • บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรแบบ "Time New Roman" ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ บทคัดย่อ และเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 10 ปกติ ชื่อหัวข้อ และหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 10 ตัวหนา

2.3 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
       • การอ้างอิงในบทความ แบบตัวเลข ตามมาตรฐานสากล
       • เอกสารอ้างอิงท้ายบทเอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ รายละเอีดยของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักหรือสถานที่พิมพ์ ปีทีพิมพ์ (ฉบับที่พิมพ์) และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิง

3. เกณฑ์การพิจารณาบทความ

       บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้
       เกณฑ์การพิจารณาบทความ มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และโครงสร้ง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และกาอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

4. การส่งบทความ

       ส่งไฟล์บทความ .doc และ .pdf ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/Manual/Author/3.การส่งบทความ.pdf