การวิเคราะห์อาหารเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน โดยใช้ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มข้อมูล

Main Article Content

Thawaree Sukkasem
Ureerat Suksawatchon
Jakkarin Suksawatchon

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทดสองเพื่อหาวิธีการแบ่งกลุ่มและผลการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สารอาหารในแต่ละประเภทอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยวิธีการแบ่งกลุ่มที่ใช้ ได้แก่ การแบ่งกลุ่มแบบเคมีนส์ แบบเคมีนส์พลัสพลัส แบบเคมีดอยด์ และแบบเอ็กซ์มีนส์ ข้อมูลรายการอาหารที่ใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มมาจากฐานข้อมูลรายการอาหารของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1,741 รายการ โดยแต่ละรายการอาหารประกอบไปด้วยสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน 8 ชนิด และเมื่อพิจารณาจากการวัดประสิทธิภาพการแบ่งกลุ่ม พบว่าผลการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดของรายการอาหาร ประเภทอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ได้จากการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีเคมีดอยด์ ประเภทขนมและผลไม้ได้จากการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีเอ็กซ์มีนส์ และประเภทอาหารจานหลักและอาหารว่างได้จากการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีเคมีนส์พลัสพลัส

Article Details

Section
บทความวิจัย