ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการเรียน

Main Article Content

พีระศักดิ์ เสรีกุล

Abstract

ในปัจจุบัน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มักประสบปัญหาที่ไม่สามารถศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จนทำให้นักศึกษาบางคนต้องถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาไปก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพราะได้ระดับผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันการศึกษากำหนดไว้ หรือนักศึกษาบางส่วนที่ยังคงศึกษาต่อไปได้แต่ก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้บางส่วนมาจากการที่นักศึกษาได้วางแผนการเรียนผิดพลาดโดยในเบื้องต้นนักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาที่ระบุไว้ในแผนการเรียน แต่เนื่องจากในบางครั้งนักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านในทุกรายวิชาได้ และทำให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำ จึงทำให้นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปด้วยความยากลำบาก เพราะถ้าจะลงทะเบียนทุกรายวิชาตามที่แผนการเรียนกำหนดไว้ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อนหรือถ้านักศึกษาคนใดไม่ติดปัญหาเรื่องวิชาบังคับก่อน และลงทะเบียนทั้งหมดตามแผนการเรียน ก็อาจจะทำให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำลงไปกว่าเดิม และในระเบียบการลงทะเบียนเรียนนั้น บางสถาบันการศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาสามารถถอนวิชาเรียนได้หลังจากทราบผลการสอบกลางภาค นักศึกษาก็อาจจะประสบปัญหาในการตัดสินใจที่จะเลือกถอนรายวิชาใดจึงจะเป็นรายวิชาที่เหมาะสมที่สุด เพราะในบางรายวิชาอาจจะเปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทุกภาคเรียน แต่ในบางรายวิชาอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ปีการศึกษาละหนึ่งครั้งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเลือกถอนในรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง นักศึกษาก็จะต้องรอลงทะเบียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

Article Details

Section
บทความวิชาการ