ระบบการศึกษาแบบ 3A

Main Article Content

นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

Abstract

บทความนี้อธิบายถึงระบบช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ (Intelligent Tutoring System : ITS) มัลติมีเดียที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับระบบช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ และการนำ Adaptive ทั้ง 3 ชนิด คือ Adaptive Presentation, Adaptive Navigation และ Adaptive Testing สำหรับนำมาสร้างเป็นระบบมัลติมีเดียช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ (Multimedia Intelligent Tutoring System : MITS) พื้นฐานเริ่มแรกตั้งอยู่บนหลักการของระบบช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ (ITS) และนำระบบมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับ ITS ที่เรียกว่าระบบมัลติมีเดียช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ (MITS) จากนั้นการนำเอาหลักการของ Adaptive ทั้ง 3 ชนิด มาใช้ร่วมกับ MITS นอกจากนี้ยังนำเสนอการออกแบบรูปแบบโครงสร้างของ 3A Educational System for MITS Model ที่มีการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นกลไกการทำงานของ 3A Educational System for MITS Model เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นระบบมัลติมีเดียช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ต่อไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ