การบูรณาการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระบบช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบระบบช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์แบบมีส่วนรวมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Main Article Content

วิทยา อารีราษฏร์

Abstract

บทความนี้อธิบายถึงหลักการของระบบช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ ITS หลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน งานวิจัยด้านการบูรณาการแนวความคิดของ ITS และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระบบเดียวกันในหลาย ๆ แนวคิดจากผู้วิจัยหลาย ๆ ท่าน นอกจากนี้ยังนำเสนอการออกแบบรูปแบบของ SOCITS ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์ที่บูรณาการกลไกการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนตัวกลางให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันได้ และครูจะมีบทบาทในการกำหนดกลุ่มผู้เรียน มอบหมายงานและให้ข้อมูลแนะแนวทางในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นในช่วงเวลาในการทำงานร่วมกันทั้งครูและผู้เรียนจะสามารถอยู่ต่างที่กันได้แต่จะต้องทำงานภายใต้เวลาเดียวกัน นอกจากนี้ในการออกแบบระบบ SOCITS ได้เพิ่มกลไกในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนสามารถจัดสัมนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามความสนใจได้ เพื่อยกระดับความรู้ของตัวผู้เรียน

Article Details

Section
บทความวิชาการ