สถาปัตยกรรมเว็บเสิร์ชเอนจิ้นที่สามารถปรับตัวตามผู้ค้นหา

Main Article Content

วิริศ ลีลาภัทร
พรฤดี เนติโสภากุล

Abstract

ปัญหาของการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเสิร์ชเอนจิ้นคือผลลัพธ์การค้นหาที่ได้ยังขาดความแม่นยำและครอบคลุมของผลลัพธ์ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาข้างต้นที่กล่าวมามีอยู่หลายทางด้วยกัน เช่น การนำผลข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้ค้นหางานในการค้นหาครั้งต่อไปหรือการใช้ Semantic Network ในการค้นหา สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวคิด การออกแบบสถาปัตยกรรมของเว็บเสิร์ชเอนจิ้นที่สามารถปรับตัวตามผู้ค้นหารวมถึงส่วนประกอบต่างๆและการทำงานของแต่ละส่วน

Article Details

Section
บทความวิชาการ