ฟัซซีเซต - ตอนที่ 1 นิยามและฟังก์ชันความเป็นสมาชิก

Main Article Content

สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

Abstract

มนุษย์สามารถอธิบายพฤติกรรมของสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวเราด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเซตเป็นตัวอย่างหนึ่งของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว หลักสำคัญของทฤษฎีฟัซซีเซต คือ ยอมรับสมาชิกที่มีลักษณะตามที่กำหนด (แม้เพียงบางส่วน) เข้ามาเป็นสมาชิก โดยมีการให้น้ำหนักระดับความเป็นสมาชิกกำกับไว้ด้วย บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการของชุดบทความทางวิชาการเกี่ยวกับฟัซซีเซต โดยในบทความนี้ จะนำเสนอความรู้ เบื้องต้น นิยามและคุณสมบัติของฟัซซีเซตและฟังก์ชันระดับความเป็นสมาชิกของฟัซซีเซตแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ

Article Details

Section
บทความวิชาการ