การพัฒนาระบบศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

Main Article Content

ชยาภรณ์ บัลลังก์รัตน์
พยุง มีสัจ

Abstract

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการสำรวจความต้องการของผู้ใช้จากผู้ซื้อและผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต หลังจากทราบความต้องการของผู้ซื้อและเจ้าของร้านค้าแล้ว จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการพัฒนาระบบ โดยขั้นตอนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบ 3) การกำหนดโครงสร้างและทดสอบหน่วยย่อย 4) การเชื่อมโยงและการทดสอบทั้งระบบ 5) การติดตั้งใช้งานระบบ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ระบบการค้นหาและเปรียบเทียบราคาสินค้า ระบบช่วยลูกค้าตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ระบบตรวจสอบสถานะในการสั่ง จ่าย ส่งและรับสินค้าของผู้ซื้อและเจ้าของธุรกิจร้านค้า และมีการสะสมคะแนน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ระบบที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินโดยผู้ซื้อและเจ้าของร้านบนอินเทอร์เน็ตจำนวน 71 คน โดยการนำไปใช้จริง พบว่าระบบศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าระบบสามารถทำการสมัครสมาชิกลูกค้า และร้านค้า เพื่อทำการเปิดร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถที่จะทำการค้นหาและเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในศูนย์การค้าได้จริง โดยภาพรวมระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Article Details

Section
บทความวิจัย