ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Main Article Content

จีรรัตน์ จิตรคาม
พยุง มีสัจ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรและการจัดทำรายงานประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดว์ส 2000 เซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 โปรแกรมวิชวลเบสิค 6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.27 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.30 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบงานที่สามารถประเมินผลประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม

Article Details

Section
บทความวิจัย