ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Main Article Content

พรรณทิพา นิกาญจน์กูล
พยุง มีสัจ

Abstract

การวิจัยเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดการข้อมูลเครื่องจักร อะไหล่ ผู้ผลิต แผนงานซ่อมบำรุง และประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานที่มีเครื่องจักรจำนวนมาก สำหรับในการพัฒนาระบบได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 และโปรแกรมวิชวลเบสิก 6 หลังจากระบบพัฒนาเสร็จได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.13 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.23 แสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย