การแทรกคำอธิบายคุณลักษณะลายไทยโดยใช้การทำลายน้ำดิจิทัลแบบมองไม่เห็น

Main Article Content

สิทธิพงศ์ กำเนิดศิริ
พารา ลิมมะณีประเสริฐ
สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

Abstract

การแทรกลายน้ำ ดิจิทัลลงในภาพได้รับความสนใจและศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง แต่การศึกษาวิจัยเพื่อแทรกคำอธิบายลงในภาพให้มีความคงทนต่อการโจมตี ไม่ต้องการพื้นที่เพิ่ม และสามารถถอดลายน้ำ ได้อย่างถูกต้องยังมีไม่มากนัก งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาขั้นตอนวิธีการเพื่อแทรกคำอธิบายคุณลักษณะลายไทยลงในภาพลายไทยซึ่งเป็นภาพโทนสีเทา โดยใช้การแปลง DCT จากนั้นนำภาพคุณลักษณะลายไทยที่เป็นภาพขาว-ดำมาทำการสุ่มเทียม แล้วแทรกลงในบิตสุดท้ายของค่าสัมประสิทธิ์ แล้วจึงทำการแปลงกลับผลลัพธ์จะได้ภาพลายไทยที่ถูกแทรกภาพลายน้ำ ดิจิทัลแบบมองไม่เห็นลงไปแล้วในกรณีต้องการทราบคำอธิบายภาพลายไทยสามารถทำการถอดภาพลายน้ำออกโดยวิธีการแปลง DCT และถอดภาพลายน้ำออกจากบิตสุดท้ายของค่าสัมประสิทธิ์ และทำการสุ่มเทียมกลับจะได้ภาพลายน้ำดิจิทัลออกมา นอกจากนี้ภาพที่แทรกลายน้ำดิจิทัลแล้ว ต้องถูกนำมาทดสอบความคงทน โดยให้ประชากร 100 คนโจมตีด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่าภาพลายน้ำมีความคงทน โดยภาพลายน้ำที่ถอดได้ถูกต้องเป็น 80% ของภาพที่ถูกโจมตีทั้งหมด

Article Details

Section
บทความวิจัย