ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Main Article Content

Gareth Clayton

Abstract

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ใช่เป็นวิธีใหม่ในการสอนหนังสือที่จริงเกิดขึ้นมานานมากแล้ว โดยสมัยก่อนเรียกว่า “การเรียนการสอนแบบถูกโปรแกรม” (programmed learning) แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีอาจาราย์และนักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศหลาย ๆ ท่าน ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อาจมีสาเหตุจากเหตุผลสองประการที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลที่หนึ่งอิทธิพลจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันผู้เรียนอาจไม่ต้องไปสถาบันหรือมหาวิทยาลัยเพื่อนั่งเรียนในห้องเรียนปกติ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือร้านอินเทอร์เน็ต (Internet Cafe) ที่มีอยู่ทั่วไปใกล้ ๆ บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นความสะดวกอย่างมากทีเดียว โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ทำงานประจำอยู่และต้องการเรียนต่อไปด้วยเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง เหตุผลที่สอง เดี๋ยวนี้การสร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ตสามารถพัฒนาให้มีความสวยงามน่าสนใจและน่าใช้มากขึ้น โดยมีการใช้รูปภาพสี ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอได้ (แต่ต้องระวังถ้าใช้วิดีโอเยอะมากจะให้เอกสาร download ช้า) ในความคิดเห็นของผู้เขียน รู้สึกว่าบางอย่างที่ผู้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ได้คิดหรืออาจจะมองข้ามไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ