การรวมรูปแบบยูเอ็มแอลสำหรับระบบการศึกษาแบบฝัง

Main Article Content

สุขแสง คูกนก

Abstract

ระบบแบบฝัง (Embedded Systems) ที่ปัจจุบันนับวันมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นต้น การพัฒนาการเขียนโปรแกรมภายใน Embedded นั้นต้องการความรวดเร็ว และไม่ผิดพลาด ทุกวันนี้ได้มีการนำ Real Time Operating Systems (RTOS) มาใช้งานกับระบบแบบฝัง ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการผลิต Firmware แม้จะต้องใช้ทรัพยากรด้านหน่วยความจำเพิ่มขึ้นก็ตาม UML (Unified Modeling Language) เป็นภาษาในลักษณะของการใช้แผนภาพ และมีลักษณะพื้นฐานการทำงานในเชิงวัตถุ การเขียน Firmware สำหรับระบบแบบฝังในแบบเดิมยังเป็นการเขียนโปรแกรมในแนวคิดเชิงการทำงานที่ยังต้องอาศัย Flow Chart และเชิงวัตถุในบางส่วนที่จะต้องใช้เครื่องมือที่เป็น Object Oriented เช่น C++ แต่การเขียนในลักษณะนี้ยังคงเกิดปัญหาในเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรไปบางส่วนในด้านของการนำ Firmware กลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งปัญหาในด้านการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะบางประการของ Firmware เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก Firmware เดิม

Article Details

Section
บทความวิชาการ