การศึกษาการใช้กำลังไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า

Main Article Content

วิเศษ ศักดิ์ศิริ

Abstract

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นพลังงานที่ต้องนำเข้าการประหยัดพลังงาน ในแต่ละประเภทหมายถึงการประหยัดพลังงาน ที่ประเทศต้องนำ เข้าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้งานกันมาก โดยเฉพาะในสำนักงาน คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้งานกันมากในสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กำลังสูงที่สุด คอมพิวเตอร์และจอภาพ CRT ใช้กำลังสูงในอัตราที่รองลงมาส่วนจอภาพ LCD ใช้กำลังงานต่ำที่สุด การกำหนดมาตรการที่เหมาะสม และเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็น

Article Details

Section
บทความวิชาการ