พฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศ และการประเมินผลลัพธ์รายการบรรณานุกรมเอกสารที่ได้จากการสืบค้นของผู้ใช้

Main Article Content

สุธรรม อุมาแสงทองกุล

Abstract

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุดในไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและการใช้สารสนเทศในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แหล่งสารสนเทศสื่อหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ เช่น หนังสือ วารสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูล ฯลฯ วิธีการสืบค้นข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการห้องสมุดหรือสารสนเทศที่ได้รับ เป็นหลักการนำเสนอพฤติกรรมในแง่อื่นมีไม่มากนักในที่นี้นำเสนอพฤติกรรมใน 2 ประเด็นคือ (1) ลักษณะการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้ (2) การประเมินผลลัพธ์รายการบรรณานุกรมเอกสารที่ได้จากการสืบค้น เนื้อหาดังกล่าวเรียบเรียงจากตำราและผลงานวิจัยของต่างประเทศที่มีการศึกษาและสร้างองค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้ไว้ค่อนข้างมาก (ขณะที่ในไทยไม่มีการศึกษาในลักษณะนี้มากนัก) ถึงกระนั้นบทความนี้ก็นำเสนอได้เพียงเนื้อหาทฤษฎีบางส่วนเท่านั้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ