การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเรื่องระบบนิเวศ

Main Article Content

ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
พฤฒิพงศ์ พัวศิริ
พยุง มีสัจ

Abstract

บทความนี้เป็นรายงานการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช่วยสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเรื่องระบบนิเวศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น วิธีการดำเนินการวิจัย เริ่มจากการสำรวจหาความต้องการสื่อ การออกแบบสื่อ การพัฒนาสื่อในรูปแบบซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย การทดสอบการทำงาน และการประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการศึกษาพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจระดับคะแนนเต็ม 10 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของการประเมินในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ ด้านเนื้อหาได้ค่าเฉลี่ย 8.03 (SD = 0.59) ด้านตัวอักษรและสีได้ค่าเฉลี่ย 9.03 (SD = 0.41) ด้านการออกแบบหน้าจอได้ค่าเฉลี่ย 8.31 (SD = 0.76) ด้านแบบฝึกหัดได้ค่าเฉลี่ย 8.10 (SD = 0.25) ด้านการนำเสนอได้ค่าเฉลี่ย 8.29 (SD = 0.16) ค่าเฉลี่ยรวม 8.35 (SD = 0.43) สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียการเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรื่องระบบนิเวศมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไปในทุกด้านที่ประเมิน และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้

Article Details

Section
บทความวิจัย