โปรแกรมดูภาพสำหรับคนตาบอดสี

Main Article Content

สมชาย ปราการเจริญ
สุภชัย ดอนนาม
ศศกร อัมพรสิริรัตน์

Abstract

การมองเห็นของคนเรานั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต บุคคลที่มองไม่เห็นหรือเห็นได้ไม่ชัดเจนก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างลำบาก อาการตาบอดสี เป็นอาการผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับดวงตา อาการนี้อาจจะไม่ร้ายแรงถึงกับชีวิตแต่ก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการตาบอดสีก็คือ จะมองเห็นสีบางสีคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นสีที่แตกต่างกัน และผู้ที่มีสายตาปกติสามารถแยกแยะออกได้อย่างชัดเจน ดังนั้นปัญหานี้อาจจะทำให้ผู้ที่มีอาการตาบอดสีตีความหมายของภาพผิดเพี้ยนไปได้ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมดูภาพให้สามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนสีของรูปภาพให้มีสีที่เหมาะสมต่อการมองเห็นของผู้ที่มีอาการตาบอดสีในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งมีการรวบรวมส่วนที่ใช้ในการทดสอบอาการตาบอดสีไว้ในโปรแกรม ซึ่งสามารถบอกถึงลักษณะอาการตาบอดสีของผู้ใช้งานโปรแกรมได้ สำหรับงานวิจัยนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีแดงจะสามารถมองเห็นสีแดงได้ แต่จะทำให้ผู้ที่มีอาการตาบอดสีสามารถแยกแยะสีบางสีให้แตกต่างกันได้ และช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมทราบถึงอาการตาบอดสีของตนเองได้อีกด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย