การรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยโดยใช้เทคนิคเฮาดอรฟดิสแทนซ์

Main Article Content

ราตรี จันทนะทรัพย์
นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอการรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์โดยใช้วิธีการวัดความคล้ายด้วยเทคนิคเฮาดอร์ฟดิสแทนซ์กระบวนการทำงานประกอบด้วยสามกระบวนการหลัก คือ กระบวนการหาขอบเขตบรรทัดและขอบเขตตัวอักษรกระบวนการหาคุณลักษณะพิเศษ และกระบวนการรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ จากผลการทดลองสามารถรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 93.50% จากภาพตัวอย่างป้ายทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด 200 ป้ายทะเบียน

Article Details

Section
บทความวิจัย