แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย

Main Article Content

พิสุทธา อารีราษฎร์
มนต์ชัย เทียนทอง
จรัญ แสนราช

Abstract

การวิจัยเรื่องแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ในการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในงานวิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ จำนวน 27 แห่ง

Article Details

Section
บทความวิจัย