ระบบฟัซซีสำหรับตอบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต

Main Article Content

ปารัช ผากิ่ง
พยุง มีสัจ

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตอบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีตรรกะแบบฟัซซีบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยภาษา Active Server Page เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ โปรแกรมใช้วิธีการแบล็กบอกซ์ (Black-box Testing) และทำการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด 5 ด้าน โดยบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผู้ดูแลระบบ ผลการประเมินพบว่า (1) ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ4.43, 4.48 และ 4.40 ตามลำดับ ระบบมีความถูกต้องตรงความต้องการของผู้ใช้งานในระดับดี (2) ด้านความถูกต้องในการทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.47, 4.50 และ 4.46 ตามลำดับ ระบบมีความถูกต้องในการทำงานในระดับดี (3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.09, 4.10 และ 4.30 ตามลำดับ ระบบมีความง่ายในการใช้งานในระดับดี (4) ด้านความเร็วในการตอบสนองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32, 4.37 และ 4.47 ตามลำดับระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามที่ต้องการระดับดี และ (5) ด้านการรักษาความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.40 และ 4.53 เป็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลระบบ แสดงว่าระบบที่พัฒนามีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับดี และค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปอยู่ในระดับ 4.32 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ 4.36 และค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับ 4.44 แสดงให้เห็นว่าระบบที่ได้พัฒนานี้มีประสิทธิภาพในระดับดีสามารถนำไปใช้งานได้

Article Details

Section
บทความวิจัย