ระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

Main Article Content

สุธรรม อุมาแสงทองกุล

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างระบบดรรชนีสืบค้นพระราชดำรัสฯ แต่ละองค์ในระดับลึก (2) พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของบรรณารักษ์ที่มีต่อระบบฯโดยมีสมมติฐานคือ บรรณารักษ์มีความพึงพอใจในทางบวก ผู้วิจัยพัฒนาระบบฯ บนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลCDS/ISIS for DOS ทดสอบกับบรรณารักษ์จำนวน 10 คนในห้องสมุดที่สนใจนำฐานข้อมูลไปใช้งาน 4 แห่งด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยในระดับมากในทุกประเด็นคือ (1) การสร้างฐานข้อมูลคอลเลคชันพิเศษ (2) ระบบการสร้างข้อมูลเนื้อหาบันทึกในฐานข้อมูลด้วยการแปลงผันข้อมูลนำเข้าจากแฟ้มข้อมูลข้อความ (3) ระบบดรรชนีและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล (4) ระบบการสืบค้นข้อมูล และ (5) ระบบการแสดงผลข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐาน

Article Details

Section
บทความวิจัย