การสูญเสียพลังงานของคลื่นในอากาศ

Main Article Content

วิเศษ ศักดิ์ศิริ

Abstract

การออกแบบระบบสื่อสาร สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนอย่างหนึ่งคือ การสูญเสียของพลังงานคลื่นวิทยุในอากาศการสูญเสียดังกล่าวทำให้ประสิทธิภาพการรับส่งลดลง ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยง การสูญเสียดังกล่าวได้ หากแต่มีความจำเป็นที่จะต้องทราบ ถึงผลกระทบของการที่สัญญาณลดทอน ซึ่งในขั้นตอนแรกต้องทราบว่าการลดทอนนั้นมีค่าเท่าใด ในบทความฉบับนี้จะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณการลดทอนโดยสังเขป เพื่อที่จะสามารถนำไปคำนวณหาค่าการลดทอนจากปัจจัยอื่น ๆ ต่อไปได้

Article Details

Section
บทความวิชาการ