อินเทอร์เน็ตกับการเมืองไทย

Main Article Content

ยุทธพร อิสรชัย

Abstract

การขยายตัวของกระบวนการโลกาภิวัตน์และอินเทอร์เน็ตได้มีอิทธิพลที่สร้างผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากการหล่งั ไหลของ “ทุนนิยมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ทุนนิยมโลก การค้าระหว่างประเทศหรือธุรกิจข้ามชาติ เข้ามามีบทบาทต่อการเมืองไทย เกิด“การหลั่งไหลของทุนและข้อมูลข่าวสาร” เข้าสู่ทุกส่วนของประเทศไทย สื่ออินเทอร์เน็ตก็จะแทรกซึมเข้าสู่ทุกตำบลทุกท้องถิ่น เช่น ในปัจจุบันได้มีการทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นประชากรทั่วโลก” หรือ แพลนเน็ตโปรเจคท์ (www.planetproject.com) โดยส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ทุกประเทศทั่วโลกพร้อมคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของประชากรโลกในเรื่องต่างๆ ด้วยคำถามเดียวกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่งการสำรวจครั้งนี้จะเน้นประชากรโลกที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีเลย

Article Details

Section
บทความวิชาการ