การบูรณาการ UBR เพื่อค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมาย

Main Article Content

ธีระยุทธ ทองเครือ

Abstract

เว็บเซอร์วิสที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันทำให้การค้นหาเว็บเซอร์วิสมีความจำเป็นมากขึ้น การค้นหาเว็บเซอร์วิสในปัจจุบันสามารถค้นหาจาก UBR (Universal Business Registry) ซึ่ง UBR คือ แหล่งเก็บข้อมูลเว็บเซอร์วิส ปัญหาการค้นหาเว็บเซอร์วิสมี 2 ปัญหา ปัญหาแรก UBR มีผู้ให้บริการหลายแห่ง ซึ่งถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกเว็บเซอร์วิสจาก UBR เหล่านี้สามารถทำได้ยาก ปัญหาที่สองคือการค้นหาเว็บเซอร์วิสจาก UBR ไม่สนใจความหมายของคำ ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดในการค้นหาเว็บเซอร์วิสโดยการบูรณาการข้อมูลเว็บเซอร์วิสจาก UBR ที่มีอยู่หลายแห่ง การนิยามออนโทโลยีเพื่อเป็นแนวคิดกลางสำหรับการค้นหา และการจับคู่ออนโทโลยีกับข้อมูลที่ถูกบูรณาการบนพื้นฐานของความหมาย วิธีการดังกล่าวทำให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและมีความหมายต่อมนุษย์มากขึ้น ซึ่งทำให้การค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายสามารถเป็นไปได้บนมาตรฐานเว็บเซอร์วิสที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Article Details

Section
บทความวิชาการ