ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา

Main Article Content

พิสิฐ เมธาภัทร

Abstract

การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการเก็บหลักฐานการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายในหรือประเมินคุณภาพภายนอก ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ได้เพิ่มภาระให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้การจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลมีความสะดวก ความรวดเร็ว ความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นแบบทดสอบการทำงานของระบบ (Acceptance Test) และแบบสอบความคิดเห็นการใช้งานระบบ ผลการทดลองระบบที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 กลุ่ม รวม 2 ระบบ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่สมศ. กำหนดและจากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 ทุกด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบนี้สามารถลดภาระงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องลดความซ้ำ ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล มีความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล เหมาะที่จะนำไปใช้งานจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ของระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย