การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่องผ้าบาติก

Main Article Content

สุรางคณา พรแจ่มใส
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
วิทยา วิภาวิวัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่องผ้าบาติกและศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจำ นวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่องผ้าบาติกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่าที (t- test)

Article Details

Section
บทความวิจัย