ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Main Article Content

กาญจนา วิริยะพันธ์
พยุง มีสัจ

Abstract

การจัดการข้อมูลการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจากความซับซ้อนของสิทธิ์การประกันสุขภาพ งานวิจัยนี้จึงเป็นการตรวจสอบและลงทะเบียนการประกันสุขภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยเทคนิคทางดาต้าไมนิง โดยสร้างระบบเพื่อช่วยในการจัดการฐานข้อมูล คลังข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงานพบว่า จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไปด้วยการใช้แบบประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้นั้นอยู่ที่ 4.65 (ค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.476) และจากการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลเหมืองข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แบ่งกลุ่มข้อมูล แสดงให้เห็นว่า การทดสอบด้วยข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลชุดเรียนรู้ โมเดลการค้นหากฎความสัมพันธ์ โมเดลการแบ่งกลุ่มแบบต้นไม้ตัดสินใจ โมเดลการแบ่งกลุ่มเบเซียนประเภทนาอีฟเบเซียน โมเดลทั้งสามมีประสิทธิภาพดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99.99 เปอร์เซ็นต์รองลงมาและโมเดลการการจัดกลุ่มข้อมูลมีประสิทธิภาพตํ่าสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99.45 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพดีมากและได้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Article Details

Section
บทความวิจัย