การพยากรณ์ปริมาณการใช้ยาในโรงพยาบาลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Main Article Content

พนิดา ยืนยงสวัสดิ์
พยุง มีสัจ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพยากรณ์ปริมาณการใช้ยาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ยาที่ถูกเก็บไว้ในลักษณะของอนุกรมเวลา (Time Series) สำหรับทำการสอน (Training) โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟีดฟอร์เวิร์ดหลายชั้น การเรียนรู้แบบมีการควบคุม  (Supervised Learning) สำหรับเครื่องมือพัฒนาได้ใช้โปรแกรมแมตแล็บ 6.5 สร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ และนำโมเดลที่ได้ไปใช้สำหรับการพยากรณ์ปริมาณการใช้ยาโดยใช้โปรแกรมวิชวลเบสิค 6.0 ผลการทดสอบระบบพยากรณ์แบบรายวันซึ่งใช้โมเดลแบบ 3-5-1 และมีการซ้อนทับของหน้าต่างแบบ 2 จุดให้ค่าความผิดพลาดที่ 0.011 ส่วนพยากรณ์แบบรายสัปดาห์ซึ่งใช้โมเดลแบบ 3-5-1 และมีการซ้อนทับของหน้าต่างแบบ 2 จุดซึ่งให้ค่าความผิดพลาด 0.052 จากการเปรียบเทียบการพยากรณ์แบบรายวันมีความถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์แบบรายสัปดาห์

Article Details

Section
บทความวิจัย