ระบบช่วยสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

ศิริวรรณ สิริสินวิบูลย์
เปรมพร เขมาวุฆฒ์

Abstract

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้มีการนำ e-Commerce เข้ามาใช้ประโยชน์ในการขยายช่องทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่สำหรับธุรกิจที่อยู่ระหว่างเริ่มกิจการหรือมีเงินทุนไม่มาก เช่น ธุรกิจ SMEs OTOP การจัดทำ เว็บ e-Commerce อาจมีปัญหาด้านงบประมาณจำนวนมากที่ต้องใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรืออาจไม่มีความสามารถในการเขียน code เอง ดังนั้นเพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจ จึงจัดทำ web authoring ขึ้นมา โดยอาศัยความรู้เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และความสามารถในการจัดการเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ Content Management System (CMS) เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งในการพัฒนาระบบนั้นได้ใช้ ASP.NET เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ และใช้ Microsoft SQL Server 2000 เป็นฐานข้อมูล

Article Details

Section
บทความวิจัย