เครื่องช่วยผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อด้วยคอมพิวเตอร์

Main Article Content

สิริสมัย เย็มรัมย์

Abstract

โครงงานวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องช่วยผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ โดยขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษากฎกติกา ระเบียบและวิธีการแข่งขัน แล้วนำมาออกแบบสร้างโดยใช้โปรแกรม Visual Basic เพื่อช่วยให้การตัดสินเป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว และมีข้อผิดพลาดน้อยลง โปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถเลือกการใช้งาน 2 ด้าน คือ ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยตัดสิน หรือ ใช้ชุดควบคุมร่วมกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยโครงสร้างของโปรแกรมนี้จะแสดงข้อมูลการตัดสินทั้งหมด เช่น คะแนนของคู่แข่งขัน เวลาแข่งขัน เวลานอก พร้อมยังช่วยการตัดสินใจของผู้ตัดสินและช่วยผู้ตัดสินในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การให้คะแนน เวลานอก 1 นาที เวลาพักเซต 2 นาที การสรุปเซต และกติกาการแข่งขัน รวมทั้งมีเสียงช่วยในการขานแต้ม สั่งงาน และช่วยควบคุมการแข่งขันตามลำดับเพื่อช่วยป้องกันการผิดพลาดของผู้ตัดสินได้

Article Details

Section
บทความวิชาการ