การพัฒนาระบบบริหารการใช้อาคารสถานที่

Main Article Content

ประพาฬ เหลืองพูนลาภ
อุดม จีนประดับ

Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารการใช้งานอาคารสถานที่ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ 5) ติดตั้งและทดลองใช้งาน และ 6) ประเมินประสิทธิภาพระบบ รูปแบบการบริหารระบบได้จัดทำในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลจะใช้สถาปัตยกรรมแบบสามชั้น (3 Tier Architecture) การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Oracle ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโดยในการทดสอบระบบจะทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย บุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการใช้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะภายในสถาบันฯ ทั้งหมด ซึ่งแบ่งระดับกลุ่มตัวอย่างได้ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับบริหารประจำแต่ละคณะ/หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะในแต่ละคณะ/หน่วยงาน ระดับผู้ดูแลระบบรวมและระดับบุคลากรทั่วไปในสถาบันซึ่งมีสิทธิในการใช้บริการระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลจากการพัฒนาระบบ ผู้ใช้สามารถทำการสืบค้นข้อมูลอาคารสถานที่ ห้อง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำห้อง รวมถึงการลงทะเบียนจองห้องได้อย่างครบถ้วน นอกจากนั้น ระบบยังมีส่วนสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติการจองใช้งานห้องต่าง ๆ อีกด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย