ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารกองงานอาคารสถานที่และพาหนะ

Main Article Content

กนกอร ศุภษัษฐี
อุดม จีนประดับ

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนทเศในการตัดสินใจการบริหารกองงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำหรับผู้บริหาร โดยระบบจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่นำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารของผู้บริหาร การวางนโยบาย รวมถึงการวางแผนระยะยาวได้ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือการใช้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะภายในสถาบันฯ ทั้งหมด ซึ่งแบ่งระดับกลุ่มตัวอย่างได้ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้บริหารประจำแต่ละคณะ/หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะในแต่ละคณะ/หน่วยงาน ระดับผู้ดูแลระบบรวม และระดับบุคลากรทั่วไปในสถาบันซึ่งมีสิทธิในการใช้บริการระบบ จัดทำในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ซงึ่ การออกแบบฐานขอ้ มลู จะใชส้ ถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Oracle ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยวิธีการทดสอบแบบแบล็คบ๊อกซ์ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.437 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 และผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.408 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.505 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย