การพัฒนาระบบจัดการและสืบค้นตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา กรมการค้าต่างประเทศ

Main Article Content

มารุต เหล่าสิทธิบุญชัย
มาลีรัตน์ โสดานิล

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการและสืบค้นตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทำการค้นหาตำแหน่งได้ 3 ทางคือ ค้นหาจากรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ ค้นหาจากแผนผัง และค้นหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเกิดปัญหาอีกทั้งยังสามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดคอมพิวเตอร์และตำแหน่งได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ใช้ภาษา ASP เป็นซอฟต์แวร์ทูลที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows XP ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000และใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ฝั่งไคลเอนต์ในการเรียกใช้งาน ผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องโปรแกรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีซึ่งผลจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และสามารถจัดการและสืบค้นตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย