ระบบการให้บริการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา การรายงานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4

Main Article Content

วรรณา ศรีจันทร์
พยุง มีสัจ

Abstract

ด้วยปัญหาความต้องการให้บริการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพงานอนามัย แม่และเด็ก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา การรายงานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำหรับใช้ในการรายงานข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก และให้บริการข้อมูลมารดาและทารกผ่านเว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ดอทเน็ตเฟรมเวิร์กหลังจากระบบพัฒนาเสร็จได้ประเมินระบบโดยใช้แบบสอบถามประเมินคุณภาพของระบบ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บเซอร์วิสได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ จากผู้ใช้ระบบงานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นน่าพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบงานที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับดี ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานและให้บริการข้อมูลอนามัยแม่และเด็กได้

Article Details

Section
บทความวิจัย