ระบบสนับสนุนผู้ตรวจบทความออนไลน์

Main Article Content

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
มาลีรัตน์ โสดานิล
พยุง มีสัจ

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ตรวจสอบบทความออนไลน์ เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ โดยปรับเปลี่ยนระบบงานพิจารณาบทความให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ โดยทำงานในรูปของเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ใช้ภาษา PHP และ JavaScript และใช้ SQL Server 2000 ในการจัดเก็บฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และผลการประเมินจากผู้ใช้ทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า ระบบสนับสนุนผู้ตรวจบทความออนไลน์มีคุณภาพอยู่ในระบบที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

Article Details

Section
บทความวิจัย