การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายแลนของวิทยาลัยโปลีเทคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ราชชสาส์น อินสิงห์
ชัยณรงค์ เย็นศิริ
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายแลนของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการตรวจวัดประเมินประสิทธิภาพของระบบเดิมที่ใช้อยู่ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์เครือข่าย เน็ตเวิร์กอนาไลเซอร์สนิฟเฟอร์โปร แล้วทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ จากคุณภาพของการรับส่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมทั้งขนาดของช่องสัญญาณหรือแบนด์วิธด์ ที่ให้บริการได้สูงสุดและให้บริการได้จริง ณ ขณะนั้น (พฤศจิกายน 2548) ซึ่งพบว่ามีคุณภาพของการรับส่ง 829.00 กิโลบิตต่อวินาทีรวมทั้งมีขนาดของช่องสัญญาณ 10 เมกะบิตต่อวินาที แล้วทำการจำลองระบบเครือข่ายโดยการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเครือข่ายในรูปแบบดาว หลังจากนั้นทำการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบจำลองด้วยโปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายโปรแกรมเดิม แล้วทำการประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทั้งสองระบบ ซึ่งผลการศึกษา พบว่ามีคุณภาพของการรับส่ง 3.69 เมกะบิตต่อวินาที รวมทั้งมีขนาดของช่องสัญญาณ 100 เมกะบิตต่อวินาทีแสดงให้เห็นว่าระบบที่จำลองมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าระบบเดิมทั้งในด้านความสามารถในการให้บริการสูงสุดและความสามารถในการให้บริการจริง ณ ขณะนั้น รวมทั้งประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมดีขึ้นมากกว่าระบบเดิม 50 เปอร์เซ็นต์

Article Details

Section
บทความวิชาการ