การค้นหาข้อมูลภาพลายไทยโดยใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลภาพ

Main Article Content

มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นค้นหาข้อมูลภาพลายไทย โดยใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลภาพ การจำแนกลวดลายต่างๆ ของภาพลายไทยมีหลายชนิด แต่ชนิดจะมีลายเส้นที่คล้ายกัน โดยเฉพาะภาพลายไทยที่มีรูปร่าง และขนาดคล้ายคลึงกันอย่างมาก หากต้องการจำแนกชนิดของภาพลายไทยจะมีวิธีการดังนี้ วิธีแรกคือนำภาพลายไทยมากำหนด ขอบเขต รูปร่างขนาดของภาพลายไทยให้ชัดเจนขึ้นแล้วทำการวิเคราะห์ เพื่อจำแนกประเภทของภาพลายไทย การค้นหาข้อมูลภาพลายไทยโดยใช้เทคนิคการสืบค้นคืน เพื่อลดขั้นตอนในการจำแนกชนิดข้อมูลรูปภาพลายไทย และค้นหาชื่อของข้อมูลภาพลายไทยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Article Details

Section
บทความวิชาการ