การสร้างเซอร์วิสของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายในบ้านโดยใช้ TINI

Main Article Content

ชัชวิน นามมั่น
อนิราช มิ่งขวัญ

Abstract

ปัจจุบันระบบเครือข่ายภายในบ้านได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทำงานร่วมกันได้ ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการใช้ Tiny Internet Interface สำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านโดยสามารถประกาศ อธิบาย และเรียกใช้เซอร์วิสที่มีอยู่ให้อุปกรณ์ทราบและเรียกใช้งานได้ ซึ่งผลที่ได้สามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับใช้ในระบบสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติได้

Article Details

Section
บทความวิจัย