การพัฒนาบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาระบบปฏิบัติการ 1

Main Article Content

ตรีพล สักกะวนิช
พยุง มีสัจ
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาระบบปฏิบัติการ 1 โดยหาประสิทธิภาพบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนผ่านบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นกับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ได้จาก การเลือกแบบเจาะจง จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 30 คน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.22/86.55 แสดงว่าบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพดี

Article Details

Section
บทความวิจัย