ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ : ข่าวชายแดนภาคใต้

Main Article Content

สุทิศา จรียานุวัฒน์
ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลข่าวชายแดนภาคใต้บนเว็บโดยรวบรวมความต้องการใช้งานจากการสำรวจด้วยแบบสอบถาม และศึกษาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ 3 แหล่ง ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล LEXIS/NEXIS, American Memory Collection และ ACM Digital Library เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลข่าว ข่าวชายแดนภาคใต้บนเว็บประกอบด้วย ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ ส่วนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และส่วนสำหรับผู้ใช้บริการ โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ส เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งานคือ มายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้ภาษาเอสคิวแอล (SQL) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ในการเขียนโปรแกรมเว็บเพจระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ การประเมินประสิทธิภาพระบบได้ทดลองใช้งาน แล้วทำการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประสิทธิภาพของระบบทั้งในส่วนของ User Interface ส่วนการสืบค้นและการแสดงผล และส่วนความคิดเห็นในภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง

Article Details

Section
บทความวิจัย